0

مقاله بررسی دفتر خدماتی آژانس مسافرتی

تاریخ انتشار 96/08/26 ساعت:12:42
آشنایی با موضوع این مقاله به تشریح و تبیین نقش مدیران دفتر خدماتی آژانس مسافرتی از لحاظ ماموریت ها ، اهداف و استراتژی آژانس میپردازد. همچنین در ...

مقاله سیستم مدیریت اطلاعات – (MIS ) و کسب و کار

تاریخ انتشار 96/04/30 ساعت:3:12
آشنایی با موضوع سیستم مدیریت اطلاعات (MIS) رشته ای است که بر مدیریت عناصر فناوری اطلاعات و ارتباطات آنها با سازمان های تجاری متمرکز است. به طور ...